X

Newsletter

0 2 1 3 6 4 5 7
1. Administratorem (ADO) danych osobowych jest Euro-Light Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy Dworcowa 17 , REGON:016205994, NIP: 123-08-84-753, KRS: 0000152844.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):  iodo@euro-light.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem ze Strefy Klienta na zasadach określonych w regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną umożliwiającą obsługę Strefy Klienta.
5. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach prawa, w przypadku ich braku – przez okres upływu roszczeń wynikających z kontaktu, nie dłużej niż 3 lata od zaprzestania kontaktu.
6. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.